KESAN OBESITI PDF

Pencegahan obesiti dalam kalangan kanak‐kanak merupakan keutamaan kesihatan awam antarabangsa. Ini adalah kerana kesan yang ketara obesiti pada. Obesiti kanak‐kanak memberi kesan ke atas kedua‐dua kesihatan fizikal dan psaikososial kanak‐kanak dan boleh mendatangkan risiko penyakit semasa. kajian ini, data sekunder dari laporan akhir 22 buah projek obesiti telah . memberikan kesan kepada corak pemakanan dan status.

Author: Dusho Doll
Country: Gabon
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 23 January 2010
Pages: 192
PDF File Size: 5.50 Mb
ePub File Size: 9.27 Mb
ISBN: 627-9-63904-503-3
Downloads: 53901
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taukasa

Skip to main kesaj. Log In Sign Up. Kesan senaman aerobik ke atas komposisi badan. Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian ti 4.

Saya inigin merakamkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Puan Ramlah George Mohd Rosli selaku obesii saya. Beliau telah banyak membantu, memberikan tunjuk ajar, bantuan dan cadangan sepanjang masa untuk menyempurnakan kajian yang dijalankan ini.

Penghargaan juga turut diberikan kepada Instruktor senaman aerobik yang telah membantu dalam kajian ini. Penghargaan seterusnya ingin saya sampaikan kepada semua subjek kajian yang terlibat kerana sudi mengambil bahagian dalam kajian ini.

Tanpa penyertaan kesna kerjasama daripada pihak ovesiti kajian ini mungkin tidak akan dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Tidak dilupakan ucapan terima kasih kepada ibu bapa dan rakan-rakan yang memberi pendorong semangat sepanjang menjalankan kajian ini. Intervensi senaman aerobik merangkumi 12 sesi senaman yang dijalankan dua kali satu minggu selama satu jam dalam tempoh 6 minggu.

Parameter komposisi tubuh yang di kaji adalah berat badan, Indeks Jisim Tubuh, Iilitan pinggang, ketebalan Iipatan kulit di tiga bahagian tubuh iaitu Triseps, Suprailiak dan Paha serta peratusan lemak tubuh.

5 Langkah untuk Mengurus Obesiti

Kajian turut mengukur perubahan parameter tekanan darah Sistolik dan Distolik. Pengukuran bagi komposisi tubuh badan dan tekanan darah diambil untuk melihat perubahan sebelum dan selepas intervensi senaman aerobik.

Perubahan signifikan didapati pad a berat badan dan Indeks Jisim Tubuh subjek iaitu terdapat pengurangan sebanyak 1. Turut terdapat pengurangan pada purata ukuran lilitan pinggang iaitu sebanyak 2.

Peratusan lemak tubuh subjek telah menurun sebanyak 1. Terdapat perubahan signifikan pada purata tekanan darah Distolik iaitu menurun sebanyak S.

Kajian ini mendapati persepsi dan penerimaan subjek terhadap aktiviti fizikal adalah berubah selepas menyertai senaman aerobik. Seeara kesimpulannya, intervensi senaman aerobik selama 6 minggu adalah berkesan dalam mengurangkan berat badan, Indeks Jisim Tubuh, lilitan pinggang, peratusan lemak tubuh dan tekanan darah Distolik.

This aerobic exercise intervention was conducted for 6 weeks with 2 sessions per week and 1 hour per session. Body composition parameters that were measured included body weight, Body Mass Index, waist circumference, body fat percentage and also three sites obsiti thickness triceps, suprailiac and thigh.

  EXTECH CL200 PDF

The study also measured changes in Systolic and Diastolic blood pressure. A total obesitti of 18 female students of University Malaysia Sabah aged The measurement of body composition parameters and blood pressure was taken to determine the changes on parameters before and after aerobic exercise intervention. There was significant difference in body weight and Body Mass Index which decreased by mean value of 1. Waist circumference measurement decreased by 2.

Body fat percentage of subjects also reduced by 1. Diastolic blood pressure also significantly decreased by 5. Subject perception and acceptance towards physical activity was also found to have improved after the intervention. In conclusion, this six week aerobic exercise intervention was effective in reducing body weight, Body Mass Index, waist circumference, body fat percentage and also blood pressure.

Tugas sebagai seorang pelajar yang melibatkan aktiviti seperti menghadiri kuliah, menelaah buku, menyiapkan tugasan dan seterusnya menghadapi peperiksaan menyebabkan mereka mengurangkan aktiviti fizikal seperti senaman disebabkan obseiti daripada sudut masa.

Permasalahan ini menyebabkan ketidak seimbangan dalam penggunaan tenaga. Masalah obesiti berlaku apabila pengambilan makanan yang menghasilkan sumber tenaga melebihi daripada aktiviti fizikal yang dilakukan.

kesan-obesiti

Obesiti didefinisikan sebagai satu keadaan yang obesitk di mana seseorang individu itu mempunyai lemak berlebihan. Seseorang individu tersebut diklasifikasikan sebagai berlebihan berat badan dan obes melalui pengiraan indeks jisim tubuh. Di mana menurut WHOindividu dewasa dengan indeks jisim tubuh diantara Obesiti adalah sesuatu keadaan apabila berlaku keabnormalan atau berlebihan pengumpulan lemak dalam tisu adipos.

Keadaan ini berlaku adalah disebabkan kerana, kadar pengambilan tenaga adalah berlebihan berbanding kadar penggunaan tenaga. Pengumpulan lemak bagi individu dengan berat badan berlebihan terutama bagi golongan wanita adalah di kawasan seperti lengan, abdomen, pinggul dan paha Insel et al.

Kesan senaman aerobik ke atas komposisi badan | Sports Science Education –

Menurut hasil kajian Kesihatan dan Morbiti Kebangsaan NHSM pada tahun menunjukkan kadar obesiti telah meningkat kepada hampir tiga setengah kali ganda, daripada 4. Manakala prevalens lebih berat badan pula meningkat kepada Kurangnya penglibatan dalam aktiviti fizikal dalam golongan wanita menyebabkan berlakunya peningkatan kepada masalah berat badan berlebihan dan obes.

Faktor-faktor kepada berlakunya peningkatan kadar masalah berat badan berlebihan dan obes adalah disebabkan faktor urbanisasi, globalisasi pengeluaran makanan dan pemasaran, keturunan dan genetik serta gaya hidup sedentari dan faktor sosiobudaya Muhihi et aJ.

Penggunaan tenaga adalah meningkat apabila kadar aktiviti fizikal tersebut meningkat iaitu bergantung kepada jenis aktiviti fizikal, kekerapan, intensiti, tempoh masa aktiviti dan berat badan individu Williams, Melalui aktiviti fizikal, perubahan kepada komposisi tubuh badan adalah berlaku disebabkan kadar tenaga yang diambil tidak disimpan sebagai lemak disebabkan aktiviti fizikal yang menukarkan kadar tenaga yang diambil menjadi sumber tenaga kepada tubuh badan Fink et aI.

  HOJA SEMILOGARITMICA PDF

Aktiviti fizikal meningkatkan kadar kesihatan dan menyebabkan individu menjadi lebih cergas. Melalui aktiviti fizikal, kecergasan sistem kardiorespiratori individu dapat dipertingkat KKM, Kelebihan aktiviti fizikal juga ialah dapat meningkatkan kadar kesihatan tubuh badan, sosial, emosi, serta membantu dalam mengurangkan insiden penyakit-penyakit kronik. Menurut Peterson dan Tucker, aktiviti fizikal turut membantu dalam pengurangan peratusan lemak dalam tubuh badan disamping mengekalkan berat badan ideal bagi individu dengan berat badan normal.

Senaman aerobik mula diperkenalkan oleh Dr. Cooper pada tahun untuk membantu mencegah penyakit kardiovascular Zoumbaris, Aerobik atau ‘aerobic’didefinisikan sebagai menggunakan Oksigen. Pergerakan yang diolah dan direka dalam koreografi senaman aerobik meningkatkan kadar penggunaan Oksigen Zoumbaris, Pergerakan dan koreografi dalam senaman aerobik melibatkan penggunaan keseluruhan otot tubuh secara berulang kali mengikut iringan muzik dalam intensiti yang telah ditetapkan Arslan, Permasalahan ini berlaku adalah kerana golongan wanita yang tidak aktif secara fizikal berbanding lelaki IPH, Selain daripada itu, kepentingan kajian ini adalah dalam memberikan maklumat kepada masyarakat mengenai kesan senaman aerobik dan kelebihan senaman aerobik ke atas individu dengan berat badan berlebihan dan obes.

Psychology of Physical Activity: New York Blair, S. Science, Movement and Health. Adults’ Perceptions of Being Overweight or Obese: Asia Pacific Journal of Clinical Nutn”tion. L dan Kayat, K. Sampling, study Size and Power: In Margetts BM and Nelson. Design Concepts in Nutritional Epidemiology.

Sampling in Qualitative Research. Purposeful and Theoretical Sampling: Merging or Clear Boundaries? Journal of Advanced Nursing. Eur J Appl Physiol. The Role of Exercise for Weight loss and Maintenance. Physical Activity dose-response effects on outcomes of depression and anxiety.

Practical Applications in Sports Nutrition. Jones and Bartlett Publishers. United Stated of America Flegal, M. American Journal of Clinical Nutrition.

Obesity among the Medical Students, Malaysia. A qualitative investigation of attitudes toward aerobic and resistance exercise amongst overweight and obese individuals. International Journal of obesitti Research and Public Health. Ministry of Health Malaysia.

Kuala lumpur Insel, P. Jones and Barlett Publishers. United Stated of America. Dicetak pada 15 Disember Practical Assessment of Body Composition. President’s Council on Fitness.

Data in Patients. Physical Education and Sport. Prevalence of Overweight among Malaysian adults from Rural Communities. Archieves of Applied Science Research.

College Students’ Motivation for Physical Activity: Journal Of American College Health. Modul Program Promosi Onesiti Middle-East Journal of Scientific Research. Journal of Strength Cond, 21 3: Clinical Outcomes and Applications. Journal of the American Heart Association.